GRATIS VERZENDING VANAF €50 VOOR BE! - GRATIS VERZENDING VANAF €75 VOOR NL!

Algemene Voorwaarden Comicstore

Algemene voorwaarden Comicstore

De Website:
Is een initiatief van:
DSDC Services
Vredestraat 1 Bus 4
Niel 2845
Ondernemingsnummer(KBO-nummer): BE0733.932.979
Email-adres: info@lowlandgeeks.com
telefoon: +32474717741

Gelieve deze Algemene voorwaarden aandachtig door te lezen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw toegang en gebruik van deze site, alsmede op de bestelling(en) die u op deze site plaatst.
Door het bezoeken en gebruiken van, en bestellen op deze site gaat u akkoord met deze voorwaarden en enige additionele richtlijnen, restricties, of regels die in connectie met specifieke secties of diensten van deze site gepost worden. Al zulke additionele richtlijnen, restricties, of regels zijn hierbij onderdeel van de Algemene voorwaarden. behoudt zich het recht voor om veranderingen aan deze site en/of aan deze gebruikstermen aan te brengen zonder eerdere berichtgeving. U dient deze algemene voorwaarden elke keer in te zien als u onze site bezoekt.

 • ARTIKEL 1: BESTELLING

De door DSDC Services BV hierna genoemd "Lowland Geeks" geaccepteerde bestellingen worden met spoedig doch tenminste binnen 14 dagen uitgevoerd worden. Doorgaans ontvangt u uw bestelling binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw volledige betaling.
Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen veertien dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.
De klant heeft alleen recht op een eerste druk van een artikel als dit expliciet vermeld staat bij het betreffende artikel.

 • ARTIKEL 2: LEVERING
Levering vindt plaats door levering door Bpost,PostNL of een andere logistieke partner van Lowland Geeks. Lowland Geeks draagt het risico tot Lowland Geeks de goederen overdraagt aan de vervoerder. Hierna draagt de vervoerder het risico tot aan de overdraging aan de klant. Voor vertragingen in levering en prestaties wegens overmacht en buitengewone gebeurtenissen is Lowland Geeks niet aansprakelijk.

 • ARTIKEL 3: BETALING
Bestellingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Na ontvangst van de betaling worden de goederen verstuurd.
Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting is de klant schadevergoeding verschuldigd en worden alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning, dan is de klant ons een bedrag van tien euro aan administratiekosten verschuldigd. Indien we de vordering ter incasso uitbesteden, dan is de klant tevens de volledige incassokosten verschuldigd.
Lowland Geeks behoudt zich ook het recht voor om gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
Lowland Geeks kan in voorkomende gevallen de goederen niet leveren, dan wel onder andere betalingsvoorwaarden versturen.

 • ARTIKEL 4: LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Het platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatte. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Lowlandgeeks.com en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.
Lowlandgeeks.com heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden.
Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.
 
 • ARTIKEL 5: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
Deze Algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.
In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Lowland Geeks haar maatschappelijke zetel heeft.
 
 • ARTIKEL 6: INTELLECTUELE EIGENDOM
De structuur van het platform, evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto's, geluiden, video's, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit het platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het platform, zijn eigendom van Lowland Geeks en worden als zodanig beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.
Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Lowland Geeks, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als 'royalty-vrij' op het platform zijn aangeduid.
De gebruiker van het platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek.
Het is de gebruiker verboden om  op het platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

 • ARTIKEL 7: OVERIGE BEPALINGEN
Lowlandgeeks  behoudt zich het recht voor om het platform en de bijhorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen,  te beperken of te onderbreken.
In het geval van een inbreuk op de algemene gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, behoudt Lowland Geeks zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen, Lowland Geeks behoudt zich het recht voor om de gebruiker de toegang tot het platform of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren.
Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van Lowland Geeks niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.
De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen .
In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.

 • ARTIKEL 8: PRIJZEN & VERZENDKOSTEN
De prijzen waarmee op deze site geadverteerd wordt, gelden alleen voor internetbestellingen.
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s  en exclusief verzendkosten.
Verzendkosten, zie website.

 • ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle goederen blijven onze eigendom tot deze volledig zijn betaald.

 • ARTIKEL 10: VERVANGENDE GOEDEREN
Voor klachten kan je mailen naar info@lowlandgeeks.com
Klachten over geleverde goederen of diensten en/of bezwaren dienen binnen 3 dagen na factuurdatum via e-mail te worden voorgelegd aan Lowland Geeks.
Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
In geval van afwijkingen aan het bestelde artikel kan dat artikel, binnen 3 werkdagen na leveringsdatum per post naar Lowland Geeks worden teruggestuurd mits in originele verpakking en een schriftelijke bijlage met beschrijving van de afwijking.
Dit in ruil voor een nieuw exemplaar van het betreffende artikel. Indien de oorspronkelijk bestelde artikelen niet beschikbaar zijn, neemt Lowland Geeks via e-mail contact op met de klant om dit bekend te maken en kan de klant tegen de waarde van de oorspronkelijke artikelen nieuwe artikelen kiezen.
In geval van transportbeschadiging aan het bestelde artikel kan dat artikel, binnen 3 werkdagen na leveringsdatum per post naar Lowland Geeks worden teruggestuurd mits in originele verpakking en een schriftelijke bijlage met beschrijving van de transport beschadiging. Dit in ruil voor een nieuw exemplaar van het beschadigde artikel. Indien de oorspronkelijk bestelde artikelen niet beschikbaar zouden zijn, neemt Lowland Geeks via e-mail contact op met de klant om dit bekend te maken en kan de klant tegen de waarde van de oorspronkelijke artikelen nieuwe artikelen kiezen.
In geval van transportbeschadiging waar u moet tekenen voor de ontvangst van de goederen, noteert u de beschadiging op de bon van de levering die het transportbedrijf u overhandigd en contacteert u ons onmiddellijk i.v.m. de beschadiging. Dat artikel moet binnen 3 werkdagen na leveringsdatum per post naar Lowland Geeks worden teruggestuurd mits in originele verpakking en een schriftelijke bijlage met beschrijving van de transport beschadiging. Dit in ruil voor een nieuw exemplaar van het beschadigde artikel.
Indien de oorspronkelijk bestelde artikelen niet beschikbaar zouden zijn, neemt Lowland Geeks via e-mail contact op met de klant om dit bekend te maken en kan de klant tegen de waarde van de oorspronkelijke artikelen nieuwe artikelen kiezen.
De verzendkosten voor het retourneren van de beschadigde artikelen zijn voor de klant.
De kosten die gemaakt worden voor het versturen van de vervangende artikelen zijn voor rekening van Lowland Geeks

 • ARTIKEL 11: HERROEPINGSRECHT
De klant heeft het recht zonder opgave van redenen de artikelen te retourneren binnen een periode van veertien werkdagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de klant of de dag van het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot de dienst.
Elke uitzondering op het herroepingsrecht, bijvoorbeeld op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen, is alleen toegestaan indien dit ook wettelijk is toegestaan; een dergelijke uitzondering dient uitdrukkelijk voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst vermeld te zijn.
Tijdens de herroepingstermijn heeft de klant de mogelijkheid om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt.
De klant kan alleen daadwerkelijk gebruikmaken van zijn herroepingsrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden.
De klant kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door Lowland Geeks bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven. Deze wijze mag voor de klant nooit onredelijk bezwarend zijn.
 
 • ARTIKEL 12: PRIVACY
Lowland Geeks neemt bij het gebruik van persoonsgegevens de bijzondere zorgvuldigheid in acht zoals is voorgeschreven in de nationale regelgeving.
Indien de klant aan Lowland Geeks te kennen heeft gegeven geen commerciële communicatie per post, telefoon, e-mail en dergelijke te willen ontvangen, dient deze wens gerespecteerd te worden.
De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven en worden uitsluitend gebruikt om de klant te informeren over Lowland Geeks en de producten die wij voeren.
 • ARTIKEL 13: GESCHILLEN
In het geval van een geschil dient de klant binnen de 14 dagen van eerst contact op te nemen met Lowland Geeks door per post, fax of e-mail zijn klacht uiteen te zetten. Lowland Geeks dient de klacht binnen 30 dagen na ontvangst af te handelen.
Indien in deze periode geen oplossing gevonden kan worden, moet de klant daarvan op de hoogte gebracht worden, met een indicatie van de vertragingsduur.
 
 • ARTIKEL 14: OVERMACHT
Indien de Verkoper (Lowland Geeks) geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.
In geval van overmacht heeft Lowland Geeks het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht.
Lowland Geeks zal de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.
Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt,  heeft elk van de partijen het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door Lowland Geeks verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de klant worden gefactureerd.

 • ARTIKEL 15: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
Bij het plaatsen van een bestelling, het geven van een opdracht, bevestigt u dat u onze voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd heeft. Onze levering aan u vindt uitsluitend plaats onder de onderstaande algemene voorwaarden. Hiervan afwijkende schriftelijke verklaringen die voorkomen op brieven of andere documenten uitgaande van de koper, worden door ons niet geaccepteerd. Afwijkingen van onze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn slechts met onze schriftelijke toestemming mogelijk. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend

 • ARTIKEL 16: ONAFHANKELIJKHEID VAN DE BEPALINGEN
Indien een of meer bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden onwettig of nietig worden
verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht,
De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze Algemene verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.
De verkoper (Lowland Geeks) behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling met gelijk doel.
 
 • ARTIKEL 17: AKKOORD
Een ieder, die zich als klant heeft aangemeld bij Lowland Geeks, geeft aan de algemene voorwaarden gelezen te hebben en ga met deze akkoord.
Back to the top