GRATIS VERZENDING VANAF €50 VOOR BE! - GRATIS VERZENDING VANAF €75 VOOR NL!

Privacybeleid

PRIVACY BELEID CONFORM GDPR-WETGEVING

 • WIE?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke van DSDC Services BV, BTW BE 0733.932.979, Vredestraat 1 bus 4 3e verdiep, 2845 Niel, en met als contactadres per E-mail: info@lowlandgeeks.com,

 • WELKE GEGEVENS?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert de term Persoonsgegevens als volgt:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

De persoonsgegevens van onze klanten worden enkel verwerkt in het kader van de overeenkomsten die met Lowland Geeks worden afgesloten. 

 • DUUR VAN DE VERWERKING

Lowland Geeks bewaart de persoonsgegevens van de verschillende klanten minstens gedurende de looptijden van de duur van de overeenkomsten.

Lowland Geeks bevestigt dat deze verwerking van persoonsgegevens zich zal beperken tot wat nodig is binnen het kader van de gerechtvaardigde belangen.

 • VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Lowland Geeks heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 • Rechten van de betrokkenen:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Lowland Geeks van uw persoonsgegevens maakt.

 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Lowland Geeks. Daarnaast hebt u steeds het recht om Lowland Geeks te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 • Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

 • Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Lowland Geeks in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

 • Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 • Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door Lowland Geeks daartoe te contacteren per e-mail naar info@lowlandgeeks.com.

 • Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door Lowland Geeks evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 • Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact(at)apd-gba.be;

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 • COOKIES

Het surfen op de website van Lowland Geeks kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan. 

 • NIEUWSBRIEVEN

Lowland Geeks neemt zijn rol als juridisch adviseur ernstig en wenst zijn cliënten graag pro-actief te informeren omtrent belangrijke wijzigingen in de wetgeving of trends in de rechtspraak, die mogelijks voor de cliënt gevolgen kunnen hebben.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming verzoekt Lowland Geeks elke klant om een voorafgaande toestemming voor het versturen van nieuwsbrieven. 

Bij elke vorm van informatieve communicatie zal Lowland Geeks steeds de mogelijkheid bieden om de gegeven toestemming terug in te trekken, mocht dat eventueel nodig zijn.

 • WIJZIGINGEN

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkte versie: datum 02/02/2020

Back to the top